Deklaracja dostępności Gminy Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Węgierska Górka.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Grzyb
 • E-mail: wgrzyb@wegierska-gorka.pl
 • Telefon: 338609747

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Węgierska Górka
 • Adres: ul. Zielona 43
  34-350 Węgierska Górka
 • E-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl
 • Telefon: 338609742

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Zielona 43

Budynek posiada dwa główne wejścia od strony frontowej.  Każde z wejść umożliwia swobodne dojście do windy dla osób niepełnosprawnych (brak informacji głosowej). Winda umożliwia komunikację na wszystkie piętra.

W pierwszej linii parkingowej znajduje się  1 miejsce  parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Urząd nie posiada w żadnym z wejść automatycznie otwieranych drzwi.

Przy głównym wejściu, na parterze zamontowano dzwonek (interkom), dzięki któremu istnieje możliwości obsługi przez  urzędnika  na parterze  budynku.

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Gmina Węgierska Górka nie posiada takich dostosowań.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Gmina Węgierska Górka nie posiada tłumacza języka migowego.

 


Załączniki: