Dodatek węglowy – nowe świadczenie.

12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje: Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3 000,00 zł
zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.


Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
  albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Minister właściwy do spraw energii określił, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku. 

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Gminy Węgierska Górka zakładka: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej -> Dodatek węglowy

Wnioski będzie można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – (wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
 • tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Węgierska Górka w godzinach: poniedziałek-piątek: 7:30-15:30


Wnioski o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Węgierska Górka 338 609 789

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

 • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
 • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
 • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
 • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Pliki do pobrania

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Instrukcja jak wypełnić wniosek