Zarządzenie nr 55/2020
Wójta Gminy Węgierska Górka
z dnia 21 września 2020 r. 

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności           

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)

Wójt Gminy Węgierska Górka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Zespół Roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej w następującym składzie:

1)      Przewodniczący Zespołu – Koordynator ds. dostępności – Pani Wioletta Grzyb,

2)      Z-ca Przewodniczącego – Pani Sabina Tomiczek,

3)      Członek Zespołu – Pan Adam Tracz,

4)      Członek Zespołu – Pan Aleksander Kaletka,

5)      Członek Zespołu – Pani Teresa Haczewska,

6)      Członek Zespołu – Pani Magdalena Ganczarska,

7)      Członek Zespołu – Pani Dominika Matuszewska.

2. Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu Roboczego należy w szczególności:

1)      wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

2)      identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

3)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

5)      monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

6)      prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,

7)      przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach
w zakresie realizowanych zadań.

3. Zobowiązuje się:

1)      pracowników Urzędu Gminy Węgierska Górka do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatorowi oraz Zespołowi Roboczemu w zakresie realizacji zadań,

2)      kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wdrożenia rozwiązań wymaganych ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem oraz Zespołem Roboczym.

§ 2. Koordynator w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 1 ust. 2 podlega Zastępcy Wójta Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Wójt Gminy Węgierska Górka.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdził
Wójt Gminy
Piotr Tyrlik