Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej we współpracy z gminą słowacką  Svrčinovec realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie izby tradycji na bazie XVI w. zagrody plebańskiej zlokalizowanej na międzynarodowym szlaku” w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.

 

Głównym celem projektu był wzrost wiedzy i ochrony przed zanikaniem w zakresie dziedzictwa kulurowego pogranicza poprzez prowadzenie działań promocyjno- edukacyjnych oraz inwestycyjnych, realizowanych wspólnie z partnerem słowackim.

Utworzona  izba tradycji, publikacja folderu promującego dziedzictwo kulturowe oraz "działania miękkie", realizowane na powstałej infrastrukturze przyczyniły się do zachowania i pielęgnacji dziedzictwa obszaru pogranicza oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy Węgierska Górka. Założony  cel ogólny przyczynił się do realizacji celu szczegółowego programu, gdyż zwiększył on poziom wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez wzrost odwiedzających go turystów.

W ramach przedmiotowego działania powstała Izba tradycji, oraz wydano folder promujący dziedzictwo kulturowe.

Powstała infrastruktura przyczyniła się do realizacji działań miękkich tj:

  • dwie prelekcje nt. dziedzictwa kulturowego regionu;
  • konferencja podsumowująca projekt.

Okres realizacji: maj-październik 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 69 987,16 €

Dofinansowanie z EFRR: 49 998,82 € - 71,44%

Dofinansowanie z BP: 3 499,35 €  - 5%

Wkład własny: 16 488,99 € - 23,56%

 

Strona Partnera Wiodącego  Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskie

Strona Partnera Projektu - Obec Svrčinovec

FOLDER DO POBRANIA

__________________

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej v poľskej gmine Węgierska Górka realizuje spolu so slovenskou obcou Svrčinovec mikroprojekt s názvom „Zriadenie pamätnej izby tradícií na základe farskej usadlosti zo 16. storočia nachádzajúcej sa na medzinárodnej ceste“ spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Hlavným cieľom mikroprojektu bolo zvýšiť poznatky a zabrániť úbytku kultúrneho dedičstva pohraničia prostredníctvom spoločnej realizácie propagačno-edukačných a investičných aktivít so slovenským partnerom.

Zriadená pamätná izba tradícií, vydaná brožúra propagujúca kultúrne dedičstvo a „mäkké aktivity“ realizované vo vytvorenej infraštruktúre prispeli k zachovaniu a kultivovaniu dedičstva pohraničnej oblasti a k zvýšeniu atraktívnosti gminy Węgierska Górka pre cestovný ruch. Naplánovaný hlavný cieľ mikroprojektu prispel k realizácii špecifického cieľa programu, pretože vďaka nárastu počtu turistov navštevujúcich toto územie sa zintenzívnila úroveň využitia kultúrneho dedičstva.

V rámci predmetnej aktivity bola zriadená Pamätná izba tradícií a bola vydaná brožúra propagujúca kultúrne dedičstvo.

Vytvorená infraštruktúra umožnila realizáciu mäkkých aktivít, t. j.:

  • dvoch prednášok o kultúrnom dedičstve regiónu,
  • konferencie sumarizujúcej mikroprojekt.

Obdobie realizácie mikroprojektu: máj – október 2022.

Celková hodnota mikroprojektu: 69 987,16 €

Spolufinancovanie z EFRR: 49 998,82 € – 71,44 %

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Poľskej republiky: 3 499,35 €  – 5 %

Vlastný vklad: 16 488,99 € – 23,56 %

Internetová stránka vedúceho partnera mikroprojektu Rímskokatolíckej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej v gmine Węgierska Górka: http://parafiaciecina.pl/

 

Internetová stránka partnera mikroprojektu obce Svrčinovec: https://www.svrcinovec.sk/